Vi er alltid forberedt til å stille som sakkyndig vitne for å presentere våre funn. Vi tilstreber å legge dette frem slik at funnene blir lett forståelig og i logisk sammenheng.

Det er ikke gitt at alle vil tolke en teknisk rapport likt. Ofte vil det bli enklere hvis vi bistår. Vi har trening i å presentere tekniske bevis slik at resultatene av funnene blir tydeligere.

Ring 62 81 01 00

Kontakt oss!
Sakkyndig vitne

Ekspertvitne

Ekspertvitne

Vi levererer ikke bare en teknisk rapport. Vi skriver rapporten på en slik måte at de kan benyttes i en rettslig prosess og vi deltar gjerne som et ekspertvitne hvis det er behov.

En etterforskningsrapport skal være svært presis på funn og resultater slik at alle skal kunne ta del av dem, og helst tolkes på lik måte. I tillegg skal de metoder og de utvalg som inngår i etterforskningen spesifiseres slik at andre og nye eksterne aktører kan etterprøve vår etterforskning.

Det finnes alltid en risiko for at beskrivelser og formuleringer som en digital etterforsker skriver i en rapport blir for teknisk eller at vi tar for gitt at alle forstår vår fagterminologi. Men vi tilstreber at våre rapporter skal være forståelige for de som er involvert i rettslige tvister.


Kvalitetskontroll

Ibas kan også gi deg en «second opinion» på din motparts kommentarer på de digitale bevis som finnes i en sak.

Digitale bevis er vanskelig å tolke og misforståelser kan lett oppstå, spesielt finnes det en risiko for den annen part overtolker bevisene i sin retning.

En sakkyndig kan lede partene og retten i riktig retning og dette kan ha mye å si for utfallet av saken.

Kvalitetskontroll er viktig både i sivile tvister og i straffesaker. I straffesaker kan politiets digitale etterforskere ha en spesiell posisjon i forhold til etterforskningledelsen, og i sivile tvister er digitale bevis ofte tatt frem an en av partene.

Kvalitetskontroll

Internationale eksperter

Internationale eksperter

Ibas morselskap, KrolLDiscovery, er internasjonalt ledende innen eDiscovery, som tradisjonelt er en juridisk prosess som handler om bevissikring i forkant av en tvist eller en rettslig prosess.

KrolLDiscovery leverer høyteknologiske produkter og tjenester for å hjelpe advokatselskaper, private bedrifter, offentlige myndigheter og privatpersoner med digital etterforskning, gransking og Ediscovery, dataprosessering og web-basert hosting.

Noen ganger er det behov for å mene noe om etterforskning fra et annet land, eller selv å presentere en etterforskning i utlandet. Vi dekker opp 19 land, med 43 lokasjoner med våre 1300 ansatte hvis det skulle være behov for internasjonal bistand i en sak.


Ring oss på 62 81 01 00

Ring oss på 62 81 01 00

Vårt kundesenter står klart til å hjelpe deg

Kontakt meg!