Teknisk ordbok – Ibas

Teknisk ordbok

Ordbok for datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning

24-timers service

Se vakttelefon.

Analoge signaler

Signaler hvis verdi endres på en trinnløs skala uavhengig av tid.

(DR) Benyttes om signalene direkte fra lese/skivehodet, før digitalisering. Ingen analoge signaler tyder på at det ikke har vært lagret data i området, eller at data er slettet ved bruk av et sterkt magnetfelt. Se degausser. På tape kan svake analoge signaler skyldes slitasje, eller avmagnetisering - enten på grunn av lengre tids lagring eller fordi båndet har vært utsatt for et magnetisk felt.

Areal tetthet

Antall data bit som kan lagres på en overflate per kvadrat tomme.

ASCII

American Standard Code of Information Interchange. En 7-bit kodestandard for representasjon av bokstaver, tall, symboler og kontrollkarakterer som brukes ved kommunikasjon og lagring av data.

AT/ATA

Betegnelse på et standard grensesnitt og protokoll for harddisker. Se også IDE.

Automatisk hode parkering

Det at strømmen skrus av forårsaker at lese/skrive hodene i en hard disk føres til landingssonen og låses i denne posisjon.

Backup

Se sikkerhetskopi.

BIOS

Basic Input Output System. En brikke i PCen som håndterer grunnleggende inn/ut funksjoner.

Bit

Den minste informasjonsenheten i en datamaskin. Et bit kan holde 1 av 2 verdier, oftest representert ved ’0’ og ’1’. Se også byte.

Blokk

En serie av dataelementer som behandles som en enhet. Ofte er en datablokk på disk 512 byte (synonymt med sektor). På tape er blokkstørrelsen ofte større og variabel.

BOD

Beginning Of Data. Elektronisk eller mekanisk merke, en del av lavnivå formatet på tape. BOT makerer at data starter.

BOM

Beginning Of Media. Elektronisk eller mekanisk merke, en del av lavnivå formatet på tape. BOM markerer begynnelsen av mediet.

Boot

Det å starte opp eller starte om en datamaskin, laste operativsystemet.

Boot block

Se Boot Record.

Boot Record

En filsystem tabell som tilhører FAT- og NTFS-filsystemene. Den innholder informasjon om oppbygningen av en partisjon.

Boot sektor

Se Boot Record.

Brannskade

Skade som følge av høy temperatur. En harddisk består av plast deler i tilegg til forsjellige typer metalliske deler. Plasten smelter ved lavest temperatur og avgir klorid gasser, som løst i vann gir saltsyre. Det er derfor fare for etsning. Selve mediet (se plate) tåler svært høye temperaturer (Curie temperaturen = magnetismens kollaps). Ibas kan derfor ofte rekonstruere en harddisk selv om den har vært utsatt for svært høye temperaturer og er stygt forbrent. Tidsfaktoren er kritisk.

Buffer

Et midlertidig datalager. Eksempel: Et område som brukes for å kompensere for forskjeller i overføringshastighet og eller behandlings hastighet mellom sender og mottaker. Et printer buffer holder en kopi av det som skal skrives ut inntill printeren er klar.

Bus

Transport vei mellom prosessoren og perifer enhetene. En IDE kabel og en SCSI kabel er begge eksempler på busser.

Byte

Innformasjonsenhet på 8 bit, bitgruppe. En byte kan inneholde informasjonsmengde i størrelsesorden en bokstav eller et siffer.

CD

Compact Disk. Optisk lagringsmedium for lagring av data eller lyd. Se også plate.

Cluster

Klase eller gruppe av sektorer. I de fleste filsystemer blir flere sektorer gruppert til et cluster og håndtert som en enhet. Cluster størrelsen (antall sektorer pr cluster) varierer med lagringsmediet, og størrelsen fastsettes ved formatering. Minst et cluster blir tildelt til hver fil uavhengig av filstørrelse, lagret i et DOS miljø.

Cylinder

Se sylinder.

Data krasj

Folkelig uttrykk som brukes om de fleste problemer med PC og hardisk. Se også disk krasj.

Databærer

Se lagringsmedium.

Database

En samling data strukturert og organisert på en slik måte at det er enkelt å hente ut de dataene man ønsker. En database består av to elementer; poster og felter. Eksempler: En post kan være all informasjon som er registrert om en person, mens et felt kan være telefonnummeret til personen.

Datablokk

Se blokk.

Datalager

Se lagringsmedium.

Datarekonstruksjon (DR)

Det å gjøre utilgjengelige eller skadede data tilgjengelige igjen. Eksempler: Filer som er slettet ved et uhell kan ofte gjenskapes. En disk som har vært usatt for slag eller støt fungerer ikke lenger. Ibas kan likevel redde de fleste av filene fra disken. Datarekonstruksjon fra Ibas utføres som et prosjekt i 2 faser; analyse og selve rekonstruksjonen.

Datasletting

Fjerning/ødeleggelse av informasjon lagret på et medium.

Datavirus

Et program med den egenskapen at det kan lage kopier av seg selv og derved spre seg. Et datavirus har ofte også en destruktiv funksjon som utløses under bestemte forutsetninger. Eksempel: CIH-viruset skriver over begynnelsen av harddisken på bestemte datoer.

Degausser

Utstyr som bruker et sterkt magnetfelt for å utføre data sletting.

Dekode

Det å gjøre kodet informasjon om til informasjon som kan leses av et bestemt program eller en bruker. (DR) Det å finne et system for å skille ut filer fra rådata. Når Ibas mottar en sak med et nytt format, må formatet dekodes før vi kan lage verktøy for formatet.

Direktori

Se katalog.

Disk

  • Brukes oftest synonymt med harddisk.
  • Kan brukes om alle lagringsmedier hvor selve media er en sirkelrund skive, hard eller myk kjerne, magnetisk eller optisk teknologi.
  • Sirkelrund skive. Brukes om selve mediet. Se plate.

Disk krasj

Folkelig brukes dette om de fleste problemer med PCen og spesielt harddisken. Kan mer spesifikt brukes synonymt med hode krasj.

Diskett

Lavkapasitet lagringsmedia med myk kjerne, derfor også kalt floppy disk eller datalefse.

Drev

  • Brukes ofte synonymt med disk.
  • Stasjon. For utbyttbare lagringsenheter brukes drev om den fastmonterte avspillingsenheten. Eksempler: diskettstasjon, tapestasjon/tapedrev.

Driver

(Programvare) Lite, spesialisert program som typisk styrer utvekslingen av informasjon med en bestemt enhet, for eksempel en spesiell type printer — da kalt printerdriver.

(Maskinvare) Komponent, tilpassningsenhet/forsterker. Ofte brukt om komponenter som jobber med høye effekter, forsyner motorer og lignende med strøm.

DVD

Digital Versatile Disk. En type lagringsmedium som benytter optiske plater som ligner CDer. Lagringskapasiteten er langt høyere en for CD. DVD brukes til lagring av lyd, video og data.

Eksenter

Ute av sentrering.

(DR) Brukes om platene i en disk, når disse er kommet ut av sentrering - er vertikalt forskjøvet i forhold til opprinnelig, sentrert posisjon. Oppstår ofte som følge av at enheten er mistet i bakken/på gulvet. Se slagskade.

EOD

End Of Data. Elektronisk eller mekanisk merke, en del av lavnivå formatet på tape. EOD markerer slutten på data.

EOM

End Of Media. Elektronisk eller mekanisk merke, en del av lavnivå formatet på tape. EOM markerer at det snart er fysisk slutt på tapen.

Expert Eraserä

Programvare for datasletting, utviklet av Ibas.

FAT

File Allocation Table. En filsystem tabell som tilhører FAT-filsystemene. Den inneholder informasjon om hvor på disken innholdet til filene er lagret.

FAT16

Eldre versjon av FAT filsystemet, basert på 16-bits tallinformasjon. Dette begrenser blant annet størrelsen på de partisjoner filsystemet kan håndtere.

FAT32

Nyere versjon av FAT filsystemet, basert på 32-bits tallinformasjon. Filsystemet kan håndtere partisjoner opp til 2 TB og utnytter diskplassen mer effektivt enn FAT16.

Fdisk

Et program for partisjonering av disker. Dette er et verktøy som følger med DOS og Windows 95 operativ systemene.

Feil håndtering

En generell metode for å eliminere datafeil på en overflate, ved å merke ødelagte sektorer som ugyldige og gjøre dem utilgjengelige. Se G-list og P-list.

Fil

Data lagret som navngitt enhet på et lagringsmedium. Eksempler: et program, et dokument, en database.

Filformat

Se format.

Filsystem

System for organisering og katalogisering av filer på et lagringsmedium, tilsvarende innholdfortegnelsen i en bok. Eksempler: FAT16, FAT32, NTFS, HPFS, S51K, ext2, AFS.

Firmware

Programinstruksjoner og data permanent lagret i ROM type komponenter.

Floppy

Se diskett.

Floppy interface

Grensesnitt der floppy stasjonen kobles til PCen. Noen typer tape stasjoner kobles også til floppy interfacet.

Fly høyde

Avstanden mellom lese/skrivehodet og platene når motorenroterer (harddisk).

FM

File mark. Elektronisk merke, en del av lavnivå formatet på tape. Et filmerke brukes til å skille 2 sessioner fra hverandre.

Format

Strukturen eller oppbygningen av en fil (filformat) eller logisk oppbygning av et lagringsmedium.

Formatere

Det å initiere/klargjøre et lagringsmedium for bruk. Lavnivåformatere: Det å opprette spor og sektorer på de magnetiserbare platene i en harddisk. Dette gjøres på fabrikken.

Høynivåformatere: Det å opprette og initiere filsystemet på et lagringsmedia. Dette gjøres når man tar lagringsmediet i bruk.

Formatert kapasitet

Kapasiteten tigjengelig på et lagringsmedia for lagring av data, altså total kapasitet eksklusive det som går med til lagring av posisjonering og feilrettings informasjon.

Fragmentert

Delt. En fil er fragmentert når dens innhold ikke er lagret fysisk sammenhengende på lagringsmediet. Filens data kan være spredt rundt omkring på harddisken. Filsystemet holder rede på hvor data er lagret, og ved normal bruk vil ikke brukeren merke at en fil er fragmentert. På harddisk er det vanlig at filer blir lagret fragmentert, men på tape blir data i de aller fleste tilfeller lagret sekvensielt/sammenhengende.

Fysisk

rekonstruksjon

(DR) Arbeid direkte på den defekte enheten. Hensikten er å overføre mest mulig rådata over til en fungerende enhet.

Fysisk krasj

Se hode krasj.

Fysisk skade

Skade på fysisk enhet. For en hard disk kan dette være skadet elektronikk, mekanikk eller plater.

Gigabyte (GB)

Uttrykk som brukes for å angi lagringskapasitet eller datamengde. En gigabyte er ca 1000 millioner byte/tegn (10243).

G-List

Growing Defect List. Liste over sektorer/blokker som har feilet under bruk av en hard disk. Denne oppdateres og lagres internt på/av harddisken, og kan derfor si noe om diskens tilstand! Lista er tom på en ny harddisk. En disk med mange defekter i G-List kan være i ferd med å utvikle fysisk krasj. Se feil håndtering.

Grensesnitt

Definert, standardisert overgang — fysisk eller logisk. Regelverk for kommunikasjon med en enhet. Eksempel: Se SCSI. Brukergrensesnitt: En datamaskins ’ansikt utad’. Den delen av operativsystemet som brukere kommuniserer direkte med.

Hard error

En feil som oppstår hver gang en forsøker å lese/skrive til samme område. En repeterbar feil.

Harddisk (HD)

Lagringsmedium for permanent lagring av data. En harddisk består blant annet av magnetiserbare plater, elektronikk og mekanikk. De magnetiserbare platene er festet til en aksel. Til hver side av platen er det et lese/skrivehode. Hver plateside er delt i spor, som igjen er delt inn i like store deler (sektorer). Karakteristisk er at platene med tilhørende mekanikk befinner seg inne i en forseglet kasse med ren luft, og at lese/skrivehode ikke berører platene så lenge motoren går rundt. Se flyhøyde.

Hardware

De fysiske komponenter som inngår i et datasystem, som harddisk, skjerm, utvidelseskort og lignende.

HDA

Head Disk Assembly. Hode-plate-sammensetningen. I praksis er dette harddisken uten kretskort.

Header

Hode. Innledende/forutgående informasjon. Kan være systeminformasjon (filnavn, filtype, fillengde og lignende) som ligger lagret i begynnelsen av en fil eller umiddelbart før en fil. Det å bruke headere er typisk for filsystemene på tape og filformatet til større filer som databaser.

Hode

Se lese/skrive hode.

Hode krasj

Et hodekrasj er en skade på lesehoder og lagringsmedia som følge av fysisk kontakt mellom disse. Dette har ført til at noe av magnetbelegget på media er skrapet bort. Data fra de skadede områdene på en overflate kan ikke rekonstrueres. Spon og støv, som følge av et hodekrasj, fører ofte til krasj på ytterligere overflater.

IDE

Integrated Drive Electronics. Standard grensesnitt og protokoll for harddisker. Diskkontrolleren er en integrert del av selve harddisk enheten.

Ikke fysisk feil

Det er ikke påvist noen defekter ved selve harddisken under den fysiske analysen. Alle rådata på disken kan uten mangler kopieres til annet lagringsmedium.

Image

Se speilkopi.

Interface

Se grensesnitt.

ISEC

Ibas Secure Erasure Concept. Samle betegnelse på Ibas' teknologi for data sletting.

Jumper

En ledende komponent som kan plasseres over to pinner for å koble dem sammen elektronisk. Eksempel: En jumper blir ofte brukt for å sette opp en IDE disk som enten slave eller master.

Kapasitet

Lagringskapasitet. Den mengde informasjon, målt i bytes som kan bli lagret på et lagrings medium.

Katalog

Ved arkivering av dokumenter samler en gjerne relaterte dokumenter i en mappe. På samme måte grupperes filer som lagres på disk under et felles navn, katalognavnet. Dette er altså en måte å ordne filer på.

Kilobyte (KB)

Uttrykk som brukes for å angi lagringskapasitet eller datamengde. En kilobyte tilsvarer 1024 byte/tegn.

Komprimere

Det å redusere størrelsen på for eksempel filer. Forskjellige komprimeringsteknikker benyttes for å spare tid ved kommunikasjon eller plass ved lagring av data.

Kopieringstid

(DR) Det tar 1 time å kopiere en ny, frisk 8GB disk. Å kopiere en skadet disk tar gjerne flere ganger så lang tid. Det å kopiere tilsvare datamengde som filer tar også lenger tid. I løpet av en analyse og rekonstruksjon lages det ofte 3-5 kopier av alle data.

Korrupt kopi

(DR) Ved kopiering gir den skadede disken fra seg den forventede mengden rådata. Man skulle derfor tro at man hadde en komplett speilkopi av disken. Men disken har gitt fra seg data i en tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Speilkopien blir derfor verdiløs. Dette skyldes en fysisk feil ved disken; det er skader i media som gir feil i adresserings informasjonen på disken.

Kretskort

Se PCB.

Kryptere

Det å modifisere data (i for eksempel en fil) for å hindre ikke autorisert tilgang til informasjonen.

Kulde

Det å pakke ut disker som holder 10° C eller mindre innebærer en viss risiko for ødeleggelse av disken på grunn av kondens. En disk som holder 4° C bør få akklimatisere seg i 13 timer før den pakkes ut.

Lagringsmedium

Samlebetegnelse for alle typer media for lagring av data. Eksempler: harddisk, diskett, MO, streamertape, DAT, DLT, CD.

Landingssone

Et dedikert område av disken, normal innerst mot senter av platen, satt av til parkering av lese/skrivehode. Dette er for å hindre fysisk kontakt med datasporene.

Lese/skrive-hode

Element som genererer eller føler av den informasjonen som er lagret magnetisk i platene/på tapen. En hard disk med flere plater vil ha et lese/skrive hode for hver plate overflate/side.

Leseproblemer

(DR) På grunn av små skader i det magnetiske belegget på platene, er en eller flere enkelt sektorer eller små grupper av sektorer så skadet at de ikke lar seg lese. Dette kan for eksempel være et resultat av uvøren håndtering av disken ved frakt eller montering. Se også slagskade.

Lineær tetthet

Det antall data bit som kan lagres på en tomme av et track, uttrykkes i BPI (Bits Per Inch).

Logisk lagringsenhet

En lagringsenhet som består av en eller flere deler av en fysisk lagingsenhet, eller flere fysiske enheter, eller en kombinasjon. En logisk lagringsenhet fungerer som en selvstendig lagringsenhet. Eksempler: partisjon, volum.

Logisk rekonstruksjon

(DR) Arbeid på kopi av rådata fra den defekte enheten. Hensikten er å reparere filsystemer og filer, og gjøre disse tilgjengelige for kunden.

Logisk skade

Feil eller skade på filsystem eller fildata (filinnhold).

Mappe

Se katalog.

Maskinvare

Se hardware.

Master

Den første av to harddisker på IDE kabelen. En master alene (uten slave) kalles en singel drive. Se slave.

Master Boot record (MBR)

Den første sektoren på harddisker i PC, inneholder blant annet partisjons tabellen.

Media skade

Se leseproblemer og hode krasj.

Megabyte (MB)

Uttrykk som brukes for å angi lagringskapasitet eller datamengde. En megabyte tilsvarer ca en million byte/tegn (10242).

Mellomvare

Se firmware.

Mirror

Se speilkopi.

MTBF (Mean Time Between Failures)

Gjennomsnittlig tid i timer en komponent fungerer uten feil. Dette er også den tiden en bruker kan forvente at en enhet skal kunne fungere før fatale feil oppstår.

Multi-media

En samtidig presentasjon av data på flere måter, som samtidig lyd og bilde.

Multi-user

Et system der flere brukere har tilgang på de samme data samtidig.

NTFS

Det filsystemet som er laget til operativsystemet Windows NT. Dette filsystemet er mer avansert en FAT filsystemene, blant annet i forhold til struktur og oppbygning , filnavn, sikkerhet og tilgangskontroll.

Off track

Avsporet. Brukes når lese/skrivehode ikke klarer å følge rett spor. For disk kan dette være en følge av slagskade. Se også eksenter. For tape kan dette være et resultat av mekaniske problemer med tape drevet.

Operativsystem

Den mest grunnleggende programvaren som kjører på en datamaskin. Alle datamaskiner har et operativsystem som blant annet brukes for å starte opp og kjøre andre programmer. Operativsystemet utfører viktige oppgaver som å ta imot inndata fra tastatur og mus, sende utdata til skjermen, holde rede på filer og kataloger på disken, samt kontrollere de ulike enhetene i maskinen (f.eks. disker, skrivere, osv). Et operativsystem inneholder gjerne også et brukergrensesnitt, som f.eks. gir brukeren mulighet til å kontrollere maskinen ved hjelp av grafiske ikoner, vinduer og menyer. Eksempler på kjente operativsystemer: Windows 95/98/ME, Windows NT/2000, Novell NetWare, Mac OS, Linux, UNIX.

Overflate

Den ene av to sider på en plate. En eller begge kan brukes til lagring av data.

Overskrevne data

Dette refererer til data som er fysisk overskrevne med andre data. Data som er fysisk overskrevet kan ikke rekonstrueres!

Partisjon

Logisk lagringsenhet. En harddisk kan settes opp med en eller flere partisjoner. Hver partisjon blir sett på som en logisk lagringsenhet, og hver partisjon inneholder normalt ett filsystem. I Windows 95/98/NT/2000 blir hver partisjon tildelt hver sin stasjonsbokstav (C:, D: etc). For brukeren ser det ut som om man har flere harddisker i maskinen, mens man fysisk bare har en. Ordet partisjon brukes også i tape sammenheng, men med litt annen betydning. Man kan ha to partisjoner på tape, da inneholder den ene fildata og den andre systeminformasjon.

Partisjons tabell

En filsystem tabell. Den inneholder informasjon om hvor mange og hvilke typer partisjoner som finnes på en harddisk.

PATAN

PATtern ANanlyser. Programmet som analyserer datastrømmen fra spind stand, og som trekker ut datasektorene for lagring på nytt media. Utgjør sammen med spind stand en ’generell harddisk’. PATAN er utviklet av Ibas.

PCB

Printed Circuit Board, kretskort. Betegnelsen benyttes blant annet om kretskortet (elektronikken) på harddisken.

Plate

Selve lagringsmedia i de forskjellige typer disker.

I en harddisk består platene av en kjerne av aluminium eller glass, belagt med et magnetiserbart sjikt av jernoksid eller en cobolt legering (Co-Ni, Co-Cr, Co-Ni-W). Magnetsjiktet er beskyttet av et sjikt med meget hardt materiale (overcoat), og et sjikt med smøremiddel. En CD-plate er en plastplate hvor i dataene preges, med en metallisk reflekterende bakside.

Platelager

Se harddisk.

P-List

Primary Defect List. Liste over sektorer/blokker på en harddisk, som ikke kan benyttes på grunn av dårlige områder på media. Listen blir laget etter omfattende tester ved fabrikasjon. Lagres internt av disken.

Port

Et tilkoblingspunkt eller kontakt, for eksempel på et hovedkortet eller et kontrollerkort.

Programvare

Se software.

Rådata

Rådata er utolkede data fra et lagringsmedium. Maksimal rådatamengde som kan kopieres fra en harddisk tilsvarer harddiskens kapasitet. Som rådata behandles data sektor for sektor uten hensyn til den informasjon som finnes i dataene. Når en betrakter rådata vet en for eksempel ingenting om hvor mye av disken som er brukt eller ledig. Først når rådata tolkes gjennom et filsystem, vil det være mulig å vite noe om og få tilgang til kataloger og filer.

RAID

Redundant Array of Independent (eller Inexpensive) Disks. En samling av to eller flere disker som arbeider sammen for å gi økt ytelse og sikkerhet. Diskene fungerer som et stort lagringsmedium. De viktigste RAID nivåene er; RAID 0: ren striping, RAID 1: ren speiling, RAID 5: striping med feilrettingsinformasjon spredd over alle diskene.

RAM

Random Access Memory. Brikker for midlertidig lagring av data i datamaskinen mens den er i bruk.

Renrom

Et rom med strengt kontrollert og helt støv-fritt miljø. Slike rom benyttes blant annet ved fabrikkering, service og inspeksjon/åpning av harddisker.

ROM

Read Only Memory. Lagringsmedia som det kan leses fra men ikke skrives til (mer enn en gang).

SCSI

Small Computer Systems Interface. Et standard grensesnitt for å koble eksterne enheter som for eksempel disker, tape stasjoner, CD-ROM-spillere, skannere, og lignende til en datamaskin. Uttales "skøssi."

Sektor

Minste tilgjengelige dataenhet på disk. Normalt 512 byte. Se blokk.

Server

En datamaskin som hovedsakelig benyttes til lagring av data og som samordner bruk av delte resurser (som printere). Normalt er et nettverks operativ system installert.

Session

En session på tape tilsvarer partisjon eller volum på harddisk.

Sikkerhetskopi

Kopi av viktige data på eget lagringsmedium, gjerne tape. Dersom filene på et er gått tapt, kan de ofte gjenopprettes ved hjelp av en sikkerhetskopi dersom slik finnes.

Slagskade

Slag/fall/støt kan føre til at platene i harddisken forskyver seg, eller at lesehoder og lagringsmedia skades. Slag/fall/støt kan også føre til mekanisk skade på andre deler av enheten, som for eksempel motorene. Som følge av slagskaden klarer ikke harddisken lenger å posisjonere lesehodene riktig i forhold til de innspilte data på lagringsmedia. En slagskade kan også føre til at disken senere krasjer.

Slave

Den andre av to harddisker på IDE kabelen. Se master.

Slettet fil

Når en fil slettes ved hjelp av operativsystemet, med for eksempel en delete eller slett-kommando, er det normalt kun filsystemets referanser til filen som fjernes. Det område der filens innhold ble lagret blir frigitt, til bruk av andre eller nye filer. Det kan derfor være mulig å rekonstruere en slettet fil inntill det frigitte område er tatt i bruk av en annen fil.

Sletting

Se datasletting.

Soft Error

En feil som oppstår av og til ved forsøk på å lese/skrive til samme område. En ikke-repeterbar feil.

Software

Generell term som beskriver de samlinger av instruksjoner som må til for å få en datamaskin til å løse en eller flere oppgaver.

Speiling

Det å lage en speilkopi.

Speilkopi

Identisk kopi. Blokk for blokk kopi av alle blokker på et lagringsmedium.

Spind stand

Den mekaniske enheten i PATAN prosjektet. Avansert maskin for avspilling av enkelt plater fra harddisk.

Spindel motor

Den motoren i en harddisk som drar platene rundt.

Spor

(Disk) Konsentriske sirkler der data kan lagres. Deles inn i sektorer.

(Tape) De områdene som er klargjort for lagring av data. Deles inn i blokker.

Se også formatere.

Stiction

Ordet er en sammendragning av: Static Friction. Brukes om fenomenet der lese/skrivehodet til en harddisk har festet seg i smørebelegget på platen.

Strap

Se jumper.

Stripe sett

Sett med disker som sammen, gjennom striping, utgjør en lagringsenhet.

Striping

Det å spre data over flere disker på byte, sektor eller sylinder nivå. Hensikten er å øke ytelsen, gjennom at lese/skrive operasjoner og posisjoneringsoperasjoner kan overlappe hverandre i tid.

Super blokk

Den første blokka i et UNIX-filsystem. Inneholder blant annet informasjon om hvordan filsystemet er konfigurert.

Sylinder

I en hard disk kalles alle spor med samme radius en sylinder.

Systeminformasjon

Brukes typisk om intern informasjon i selve filsystemet. Et filsystem holder blant annet rede på hva filene heter, hvor lange de er og hvor de er lagret. Dette er informasjon som lagres på mediet i tilegg til det faktiske innholdet i hver enkelt fil.

Tape

Magnetbånd, i kassett eller på spole. Bånd med magnetiserbar overflate der data kan lagres. Brukes oftest til sikkerhetskopiering. Eksempler: DAT, Streamertape, DLT.

Terra byte (TB)

Uttrykk som brukes for å angi lagringskapasitet eller datamengde. En terra byte er ca en million millioner byte/tegn (10244).

Track

Se spor.

Ubrukte områder

Ledige områder på disk. De områdene av en disk som på et gitt tidspunkt ikke tilhører noen fil eller selve filsystemet. Nye filer vil bli lagret i dette området. Se også slettet fil.

Ugyldige filer

Kunstige filer, feilaktig opprettet av automatiske rekonstruksjonsverktøy som Chkdsk, Scandisk, Vrepair, Norton Disk Doctor og mange andre. Innholdet i slike filer er normalt verdiløst. Dette kan være fordi filen kun innholder et fragment av den opprinnelige fila, eller at den inneholder datafragmenter fra flere filer.

Unalignment

Se off track.

Unicode

En 16-bits kodestandard for enhetlig representasjon av all verdens bokstaver, tall, symboler og kontrollsekvenser som brukes ved lagring av data.

Vannskade

(DR) Skade som følge av at en lagringsenhet har vært utsatt for vann. Dette kan igjen være på grunn av brannslukning, forlis i saltvann, oversvømmelse eller annet. De egentlige skadene oppstår ved opptørking, da de metalliske delene oksiderer/ruster. I tilegg kan vannet ha vært forurenset, noe som ved opptørking kan gi belegg på media. En lagringsenhet som har vært utsatt for vann og som ønskes rekonstruert, bør derfor holdes våt til inntill den er overlevert Ibas.

Volum

Logisk lagringsenhet, for eksempel en partisjon.

Volum sett

Sett disker eller partisjoner som sammen utgjør en logisk lagringsenhet.

Winchester disk

Gammel betegnelse på hard disk. Det er flere teorier om hvordan begrepet oppstod. En er at armen med lese/skrivehodet beveget på en måte som tilsvarer bevegelsen ved ladning av et Winchester gevær. Den første disken fikk betegnelsen 3030. En annen teori er at navnet skyldes at IBM teamet som utviklet den første harddisken med forseglet kasse og flygende hoder, befant seg i Winchester, England.